Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 16.11.2020 Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, odbędzie się XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020r., obrady odbywać się będą drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Możliwość oglądania transmisji sesji na stronie https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021rok,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na 2021 rok,
  3. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na 2021rok,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą,
  5. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok,
  6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok,
  7. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
  8. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania związanego z uruchomieniem linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej nr 4/0609/U Bychawa-Jabłonna-Bychawa,
  9. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
  10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.09.2020r.
 9. Przyjecie protokołu z sesji z dnia 02.10.2020r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko