Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacje na temat dowodu osobistego

Aktualności

Informacje na temat dowodu osobistego

Informacje na temat dowodu osobistego

Opublikowano: 28.02.2014
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że wynika to z przepisów prawa.
    Art. 33. Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U.2006.139.993, z późn. zm.
  2. Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym dowodów osobistych.
    § 24.1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
    ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty Dz. U. Nr 47.384, z późn. zm.
  3. Dla zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych. Osoba, która utraciła dowód osobisty, fakt ten powinna zgłosić w dowolnym banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym banków, do którego dostęp  mają wszystkie banki. Przedsięwzięcie to skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieuprawnioną.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych