Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacje na temat dowodu osobistego

Aktualności

Informacje na temat dowodu osobistego

Informacje na temat dowodu osobistego

Opublikowano: 28.02.2014
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że wynika to z przepisów prawa.
    Art. 33. Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U.2006.139.993, z późn. zm.
  2. Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym dowodów osobistych.
    § 24.1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
    ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty Dz. U. Nr 47.384, z późn. zm.
  3. Dla zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych. Osoba, która utraciła dowód osobisty, fakt ten powinna zgłosić w dowolnym banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym banków, do którego dostęp  mają wszystkie banki. Przedsięwzięcie to skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieuprawnioną.