Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaprosznie na XXXVIII sesję Rady...

Aktualności

Zaprosznie na XXXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaprosznie na XXXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 08.08.2014 Zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Jabłonnie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Jabłonna.

Program sesji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja nt. działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.
7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  3. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie,
  5. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jabłonna,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  7. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
9. Dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek