Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na III sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.12.2014 Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2014 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna odbędzie się III Sesja Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
   a) prezentacja prognozy finansowej,
   b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   c) opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.:
   a) prezentacja projektu budżetu na 2015 r.,
   b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu budżetu,
   c) przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji rady,
   d) dyskusja nad projektem budżetu.
  8. Podjecie uchwał
   a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
   b) w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
  9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  10. Dyskusja.
  11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek