Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory Ławników - kadencja 2016-2019

Aktualności

Wybory Ławników - kadencja 2016-2019

Wybory Ławników - kadencja 2016-2019

Opublikowano: 25.06.2015 Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku. Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy art. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) dalej USP.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

1.     Zgodnie z art. 162 § 1 USP kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2015 r.).

2.     Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty (KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA) zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ? Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693. Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 USP, tj.:

a) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.);

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ? Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

Dokumenty wymienione w ppkt. od a) do d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ? jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe (ppkt. f) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

b) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób ? gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Załączniki:

1.      Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika  zał. 1 - pobierz

2.      Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika  zał. 2 - pobierz

3.      Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych zał. 3 - pobierz

4.      Wzór oświadczenia dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej zał. 4 - pobierz

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2015r. poz.133 z późn.. zm.) ? Dział  IV rozdział 7;

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z dnia 10.06.2011r. Nr 121 poz. 693 z poźn. zm);