Aktualności

Zebrania wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok

Zebrania wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok

W sierpniu i wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Jabłonna odbędą się zebrania wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Terminarz zebrań sołeckich przedstawia się następująco:

Chmiel Drugi – 1 września, godz. 17:30, remiza OSP Chmiel,

Chmiel Pierwszy - 1 września, godz. 19.00, remiza OSP Chmiel,

Chmiel-Kolonia – 2 września, godz. 19.30, remiza OSP Chmiel,

Czerniejów – 28 sierpnia, godz. 17.00, remiza OSP w Czerniejowie,

Czerniejów-Kolonia – 27 sierpnia, godz. 17.30, remiza OSP w Czerniejowie,

Jabłonna Pierwsza - 24 września, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,

Jabłonna Druga – 24 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,

Jabłonna-Majątek - 27 sierpnia, godz. 19.00, sala narad UG Jabłonna,

Piotrków Pierwszy – 4 września, godz. 17.30, GCK Piotrków,

Piotrków Drugi – 4 września, godz. 19.30, GCK Piotrków,

Piotrków-Kolonia – 28 sierpnia, godz. 19.00, dom Sołtysa,

Skrzynice Pierwsze – 7 września, godz. 19.00, remiza OSP Skrzynice,

Skrzynice Drugie – 7 września, godz. 17.00, remiza OSP Skrzynice,

Skrzynice-Kolonia - 2 września, godz. 19.00, świetlica wiejska w Skrzynicach Kolonii,

Tuszów – 2 września, godz. 17.30, remiza OSP w Tuszowie,

Wierciszów – 25 sierpnia, godz. 18.00, remiza OSP Wierciszów,

Wolnica - 26 sierpnia, godz. 19.00, dom Sołtysa.

Do końca września wszystkie sołectwa są zobowiązane podjąć uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2016 rok.  Łączna kwota funduszu sołeckiego w naszej gminie wynosi: 289 365,26 zł. Kwota funduszu w poszczególnych sołectwach wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych stale i tymczasowo na terenie danego sołectwa.

Kwoty Funduszu Sołeckiego na 2016 rok w poszczególnych sołectwach:

Chmiel Drugi  10 868,92 zł,
Chmiel Pierwszy 12 811,67 zł,
Chmiel-Kolonia 11 525,25 zł,
Czerniejów 26 253,43 zł,
Czerniejów-Kolonia 13 494,26 zł,
Jabłonna Pierwsza  26 253,43 zł,
Jabłonna Druga 22 840,48 zł,
Jabłonna-Majątek 24 809,49 zł,
Piotrków Pierwszy 25 833,37 zł,
Piotrków Drugi 24 809,49 zł,
Piotrków-Kolonia 13 126,71 zł,
Skrzynice Pierwsze 16 436,64 zł,
Skrzynice Drugie 13 126,71 zł,
Skrzynice-Kolonia 13 993,08 zł,
Tuszów 18 534,92 zł,
Wierciszów 12 496,63 zł,
Wolonica 6 458,34 zł.

 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przykładowymi działaniami dotyczącymi realizacji Funduszu Sołeckiego mogą być:

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności:
a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa, promowanie ekologii wśród mieszkańców sołectwa,
b) pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie, np. montaż koszy na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pojemników na zużyte baterie, zakup kosiarek, podkaszarek, oprysków  itp.,
c) wykonanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących do gminy (drzew i krzewów, zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników), tablice informacyjne.
d) budowanie altan, grilli – miejsc spotkań i integracji dla mieszkańców..
2) finansowanie działalności merytorycznej wiejskich świetlic środowiskowych  i wiejskich, jeżeli w danym sołectwie zostały powołane, finansowanie działań integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  i młodzieży.
3) wsparcie kultury i sportów masowych, w tym na:
a) zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, wspieranie inicjatywy kulturalnych, sportowych na rzecz lokalnego środowiska, prowadzonych przez placówki oświatowe, świetlice działające terenie sołectwa, uczniowskie kluby sportowe,
b) organizowanie przez radę sołecką uroczystości i imprez masowych (kulturalno-sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, dożynki, różnego rodzaju święta) skierowanych do mieszkańców sołectwa
c) zakupy towarów (także stanowiących środki trwałe) – poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w  szczególności montaż ławek, urządzenie placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, szkół itp.
d) wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie,
4) z funduszu sołeckiego można realizować również inne zadania, np.:
a) budowę i remont dróg gminnych, chodników, zakup tłucznia,
b) zakup sprzętu komputerowego, audio-video (dla świetlicy wiejskiej, w której prowadzone będą zajęcia z dziećmi, szkolenia dla rolników itp.),
c) budować, remontować i urządzać boiska,,
d) budować punkty oświetleniowe dróg i placów publicznych itp. (oświetlenie placu zabaw, altany),
e) prowadzić renowację obiektów o charakterze zabytkowym,
f) promować gminę i sołectwo poprzez wykorzystanie niepowtarzalnych zasobów sołectwa (opracowanie folderu, broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach),
5) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jednostek pomocniczych określone w ustawie o samorządzie gminnym (np. realizować zadania zmierzające do zmniejszenia patologii społecznych takich jak alkoholizm).

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych