Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 09.06.2016 Zawiadamiam, że XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 roku o godz. 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2015 r.- przedłożone przez Wójta Gminy:

 1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia,

 2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy w 2015 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2015 r.,

 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015 r.,

 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

  7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r.

  8. Podjęcie uchwał:

 1. uchwała w sprawie rozpatrzenia Skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
 2. uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
 3. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu „Czerniejów”,
 4. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu „ Jabłonna”, „Piotrków”, Chmiel”,
 5. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. uchwała w sprawie realizacji zadania pn.”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel - Krzczonów-Sobieska Wola- dr. woj. 837 w ramach: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 7. w sprawie wykonania robót dodatkowych związanych z realizacji zadania pn.”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel - Krzczonów-Sobieska Wola- dr. woj. 837 w ramach :Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,
 9. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,
 10. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

  10. Dyskusja

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót