Aktualności

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 roku o godz. 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2015 r.- przedłożone przez Wójta Gminy:

 1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia,

 2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy w 2015 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2015 r.,

 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015 r.,

 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

  7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r.

  8. Podjęcie uchwał:

 1. uchwała w sprawie rozpatrzenia Skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
 2. uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
 3. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu „Czerniejów”,
 4. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu „ Jabłonna”, „Piotrków”, Chmiel”,
 5. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. uchwała w sprawie realizacji zadania pn.”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel - Krzczonów-Sobieska Wola- dr. woj. 837 w ramach: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 7. w sprawie wykonania robót dodatkowych związanych z realizacji zadania pn.”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel - Krzczonów-Sobieska Wola- dr. woj. 837 w ramach :Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,
 9. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,
 10. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

  10. Dyskusja

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych