Aktualności

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Na dzień 22 września 2015 r. (wtorek) na godzinę 16.00 zwołana zostaje XI sesja VII kadencji rady Gminy Jabłonna. Obrady sesji odbędą się w sali narad.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,
  b) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Lublinie
  c) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019  do Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie,
  d) w sprawie realizacji zadania pn  „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin -Głusk- Skrzynice - Chmiel- Krzczonów- Sobieska Wola- dr woj. 837" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lat 2016-2019”
  e) w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

  8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  10. Sprawy bieżące.
  11. Zakończenie obrad.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych