Aktualności

Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości ofertę Gminnego Klubu Sportowego Avenir Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podaje do publicznej wiadomości ofertę Gminnego Klubu Sportowego Avenir Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna

 

Termin realizacji zadania:

01.03.2016 r. - 31.05.2016 r.     

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Huberta Brydy - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży "Sportowiec nie pije %"

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych