Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Projekty OZE złożone!

Aktualności

Projekty OZE złożone!

Projekty OZE złożone!

Opublikowano: 15.06.2016 W dniu 14 czerwca 2016 roku Gmina Jabłonna złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów pod nazwą: "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę” oraz "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – instalacje fotowoltaiczne”. Wnioski zostały złożone w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Przedmiotem projektu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”  jest dostawa i montaż:
  • 549 instalacji solarnychwspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. W zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym mieszkańcy mieli do wyboru trzy zestawy 2,3,4 panelowe o mocy 1300 W każdy. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C.
  • 30  kotłów opalanych biomasą (zrębki, pelet) z podajnikiem o mocy 20 kW  i 25 kW. Atutem biomasy jest przede wszystkim niskie zanieczyszczenie korpusu kotła oraz czystość w kotłowni, jaką trudno jest utrzymać np. podczas spalania węgla czy eko-groszku. Spalanie biomasy ma zerowy bilans CO2. Ilość gazu wyprodukowanego podczas spalania biomasy jest pochłaniana podczas okresu dojrzewania rośliny. Dodatkowo pellet charakteryzuje się bardzo małą zawartością popiołu po spaleniu. Dla przykładu po spaleniu 1 tony pellet zawartość popiołu to zaledwie 10-30 kg. Opróżnienia popielnika można dokonywać nawet i raz w miesiącu. Proponowane urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością przy zbliżonym koszcie eksploatacji do pieców tradycyjnych.
 
Łączne koszty inwestycji „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”  opiewają na 6 221 460,22 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 4 889 544,19 zł.
 
 
Przedmiotem projektu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna  instalacje fotowoltaiczne”  jest dostawa i montaż:
  • 79 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy  Jabłonna. Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach 2,2  kW, 3, 025 kW oraz 5,225 kWMoc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej.
 
Łączne koszty inwestycji Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – instalacje fotowoltaiczne” wynoszą 1 668 419,42 zł a kwota dofinansowania to 1 299 020, 60 zł
 
Dzięki przedsięwzięciom z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jabłonna nastąpi poprawa stanu powietrza atmosferycznego, zwiększy się ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,  nastąpi redukcji emisji gazów cieplarnianych  a co za tym idzie, w dłuższej perspektywie, realizacja projektu przyczyni się do szybszego jej rozwoju. Gmina Jabłonna stanie się tym samym miejscem atrakcyjniejszym dla obecnych i przyszłych  mieszkańców  poprzez poprawę jakości i warunków życia.
 
Planowane do realizacji projekty są  wynikiem wspólnych działań Gminy i jej mieszkańców. Po spotkaniach informacyjnych i szerokiej akcji informacyjnej mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia się do projektów poprzez składanie deklaracji udziału w projekcie oraz podpisywanie umów użyczenia określających prawa własności.
 
Aby znaleźć się na liście rankingowej i ewentualnie uzyskać dofinansowanie unijne rzędu 85 % kosztów kwalifikowanych projektu wniosek musi przejść pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną uzyskując odpowiednią wartość punktową.Informacja o tym, czy gmina uzyskała dotację UE , będzie podana przez Urząd Marszałkowski do publicznej wiadomości najpóźniej we wrześniu 2017 r. O wynikach każdego z tych etapów będziemy Państwa informować na stronie internetowej Gminy.  
 
Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.
 
Powrót