Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 01.07.2016 Zawiadamiam, że XX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 5 lipca 2016 roku o godz. 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,

  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

  3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

  4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,

  5. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,

  6. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  7. w sprawie zamin w budżecie na 2016 rok,

  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót