Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta Fundacji Laboratorium Turystyki

Aktualności

Oferta Fundacji Laboratorium Turystyki

Oferta Fundacji Laboratorium Turystyki

Opublikowano: 19.07.2016 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości ofertę Fundacji Laboratorium Turystyki „Słoń w sombrero”.
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„Słoń w sombrero”
 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Fundacja Laboratorium Turystyki
 
Termin realizacji zadania:
01.08.2016 r. - 14.08.2016 r.     
 
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 26 lipca 2016 r.
 
Oferta Laboratorium Turystyki
Program profilaktyczny
Odpis z KRS
Powrót