Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena celowości realizacji zadania...

Aktualności

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta

Opublikowano: 28.07.2016 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

Nazwa Oferenta: Fundacja Laboratorium Turystyki

Tytuł oferty: Słon w sombrero

Data złożenia oferty: 15.07.2016 r.

Wysokość dofinansowania: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Oferta oceniona została w zakresie merytorycznym i jest zgodna z zadaniami priorytetowymi określonymi w Programie współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
W ramach złożonej oferty zaplanowane zostały zadania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.
 
W związku z powyższym, uznaję się celowość realizacji zadania „Słoń w sombrero” przez Fundację Laboratorium Turystyki.
 
W związku z posiadanymi środkami finansowymi oferta wskazana jest do realizacji.
Powrót