Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Budowa przydomowych oczyszczalni...

Aktualności

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - nabór ankiet i deklaracji udziału w projekcie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - nabór ankiet i deklaracji udziału w projekcie

Opublikowano: 18.08.2016 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że Urząd Gminy Jabłonna rozpoczyna przyjmowanie ankiet i deklaracji od właścicieli budynków zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE.

Gmina Jabłonna planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Możliwe dofinansowanie wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, szacowany wkład własny wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji ( tj. ok. 4 000,00 zł) - całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie.

Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez przedłożenie załączonej deklaracji uczestnictwa do Urzędu Gminy Jabłonna, pok. nr 10 w  terminie od 8 do 26 sierpnia 2016 r.  

Ankietę i deklarację  można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna – pokój nr 10  i na stronie internetowej.

ANKIETA - DO POBRANIA - DOC.

ANKIETA - DO POBRANIA - PDF.

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

Po zebraniu ankiet dla osób zainteresowanych zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne,  na którym zostaną omówione wstępne warunki finansowe, organizacyjne i  prawne realizacji przydomowych oczyszczalni  ścieków.

Etapy planowanego przedsięwzięcia:

  1. Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości, chcących przystąpić do programu.
  2. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych.
  3. Podpisanie umowy  i  uiszczenie opłaty za wykonanie przez projektanta weryfikacji warunków lokalizacji i badań geologicznych oraz  niezbędnej dokumentacji przydomowej oczyszczalni ścieków u mieszkańców, którzy spełnią warunki udziału w projekcie.
  4.  Podpisanie umowy w sprawie realizacji i finansowania inwestycji przydomowej oczyszczalni ścieków z Gminą potwierdzającej udział w projekcie (właściciel nieruchomości przyznaje Gminie prawo do dysponowania terenem niezbędnym do budowy przydomowej oczyszczalni).
  5. Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski WL Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie inwestycji.
  6. Przyznanie dofinansowania uprawni Gminę do ogłoszenia przetargu i realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
  7. Po zakończeniu inwestycji nastąpi podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji wybudowanej oczyszczalni na rzecz właściciela budynku. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.

 

Informacje dodatkowe: 

  1. W lokalizacji oczyszczalni należy uwzględnić: grunty przepuszczalne, poziom wód gruntowych  pozwalający na umieszczenie zbiornika i drenażu.
  2. Minimalne odległości jakie musza być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków ( wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakie muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

Osadnika

Drenażu

Granica posesji lub droga

2 m  

2 m 

Dom mieszkalny 

-

5 m 

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Rurociągi z gazem, wodą 

1,5 m

1,5 m

Kable elektryczne 

0,8 m

0,8 m

Drzewa i krzewy

-

3 m

Powrót