Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwestycje drogowe trwają!

Aktualności

Inwestycje drogowe trwają!

Inwestycje drogowe trwają!

Opublikowano: 10.08.2016 Realizacja inwestycji drogowych w pełni. Ich wartość w tym roku planowana jest na 1 500 000zł. Do realizacji mamy łącznie planowaną budowę i remont ok. 9 km dróg gminnych i drogi powiatowej, budowę chodnika w Tuszowie w ciągu drogi powiatowej jako zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym w Lublinie oraz oświetlenie drogowe w Czerniejów-Kolonii.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin -Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka 837 realizowana jest  na obszarze dwóch gmin: Jabłonna i Krzczonów .Na terenie Gminy Jabłonna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 7,644 km. Zakres prac na w/w odcinku obejmuje, m.in.: wykonanie wzmocnienia starej najbardziej wyeksploatowanej nawierzchni kruszywem łamanym, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, wymiany konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych, wykonanie ponad 300 zjazdów do pól i posesji zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka drogi wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych.Łączny koszt inwestycji wynosi  4 493 223,90 w tym udział środków z budżetu Gminy Jabłonna to 710 212,00 zł.

Inwestycje na drogach gminnych obejmują przebudowę drogi nr 107187L w miejscowości Piotrków-Kolonia od km 0+000,00 do km 0+515,00. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 4,0 m z mijankami o szerokości 5,0m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości  0,5-0,75 m. Koszt inwestycji: 216 095,05zł. Planowane jest wydłużenie odcinka z oszczędności po przetargowych. Kolejną z inwestycji jest modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogi gminnej nr 107151L w miejscowości Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 0+008,50 do km 0+121,20 – jest to włączenie do przebudowywanej drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m, wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75m. Koszt inwestycji to: 96 452,45. Przed nami podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej nr 107167L w miejscowości Jabłonna – Majątek o łącznej długości 334,00 mb polegająca na: wykonaniu warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Wspólnie z gminą Piaski realizujemy inwestycję polegającą na modernizacji drogi gminnej nr 105692L w miejscowości Majdan Kozic Dolnych.

Dodatkowo trwa dostawa kruszywa drogowego o wartości 177298,93zł na teren dróg gminnych (ok. 3350 ton), a także remont przepustów wraz z odtworzeniem pobocza w ciągu drogi gminnej nr 107181L w m. Piotrków Drugi, odtworzenie rowu przydrożnego w m. Wierciszów. Zakres inwestycji obejmował odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 107180L w m. Wierciszów na łącznej długości 50mb. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectw wsi Czerniejów i Czerniejów-Kolonia oraz środków własnych gminy zostało wykonane utwardzenie drogi gminnej nr 107162L w miejscowości Czerniejów – Kolonia.Zakres inwestycji obejmował utwardzenie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na szerokości min. 5,5 m i długości 1200m. Obecnie jesteśmy przed podpisaniem ostatnich umów inwestycyjnych na budowę chodnika w Skrzynicach Pierwszych i Drugich prowadzącego do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach (szacowana wartość inwestycji to 34000zł) oraz oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Czerniejów-Kolonia o długości 750m.

 

Powrót