Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta MUKS Jabłonna

Aktualności

Oferta MUKS Jabłonna

Oferta MUKS Jabłonna

Opublikowano: 18.08.2016 Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości ofertę Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MUKS" Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podaje do publicznej wiadomości ofertę Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MUKS" Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Prowadzenie zajęć sportowych z elementami informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania "problemów alkoholowych"

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MUKS" Jabłonna

Termin realizacji zadania:

12.09.2016 r. - 10.12.2016 r.     

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Huberta Brydy - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Program zajęć profilaktyczno - sportowych

Powrót