Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 08.09.2016 Zawiadamiam, że XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 13 września 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie,

  2. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2023,

  3. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Jabłonna,

  4. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą jabłonna a Gromadą Teteriwską obwodu Żytomierskiego na Ukrainie,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jabłonna do projektu pn. "Akcelerator e-Administracji",

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,

  7. w sprawie udzielenia przez Gminę Jabłonna pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

  8. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.,

  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót