Aktualności

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 13 września 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie,

  2. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2023,

  3. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Jabłonna,

  4. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą jabłonna a Gromadą Teteriwską obwodu Żytomierskiego na Ukrainie,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jabłonna do projektu pn. "Akcelerator e-Administracji",

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,

  7. w sprawie udzielenia przez Gminę Jabłonna pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,

  8. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.,

  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych