Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena celowości realizacji zadania...

Aktualności

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta - MUKS Jabłonna

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta - MUKS Jabłonna

Opublikowano: 09.09.2016 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

Nazwa Oferenta: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna

Tytuł oferty: Prowadzenie zajęć sportowych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Data złożenia oferty: 17.08.2016 r.

Termin realizacji zadania: 12.09.2016 r. – 10.12.2016 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 9400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).

Wysokość przyznanego dofinansowania: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Oferta oceniona została w zakresie merytorycznym i jest zgodna z zadaniami priorytetowymi określonymi w Programie współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
 
W ramach złożonej oferty zaplanowane zostały zadania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

W związku z powyższym, uznaję się celowość realizacji zadania „Prowadzenie zajęć sportowych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Jabłonna.

Biorąc pod uwagę wysokość posiadanych środków finansowych oferta wskazana jest do realizacji w wysokości 5000,00 zł. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania, Oferent powinien dostosować budżet zadania do wysokości przyznanego dofinansowania.

Powrót