Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nabór kandydatów na członków komisji...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone przez NGO

Opublikowano: 29.12.2020 Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jabłonna w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jabłonna w 2021 r.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności; 

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszeń konkursowych.
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Wójt Gminy Jabłonna wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowych po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
  2. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Jabłonna w formie zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 14 stycznia 2021 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Ikona pdfOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.36 KB]

Ikona docxFormularz zgłoszeniowy kandydata, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [29.34 KB]

Ikona docxOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.94 KB]

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko