Aktualności

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 25 października 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 r.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Jabłonna,

  2. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Administracyjnego Szkół,

  3. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

  4. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na 2017 r.,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych