Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.10.2016 Zawiadamiam, że XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 25 października 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 r.

   7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Jabłonna,

  2. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Administracyjnego Szkół,

  3. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

  4. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na 2017 r.,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót