Aktualności

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  3. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna,

  4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok,

  5. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok,

  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych