Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 19.01.2017 Zawiadamiam, że XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 24 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

 1.  prezentacja prognozy finansowej,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały oo wieloletniej prognozie finansowej,

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2017 r.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.::

 1. prezentacja projektu budżetu na 2017 r.,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.,

 3. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady,

 4. dyskusja nad projektem budżetu.

   8. Przedstawienie sprawozdań za 2016 r. oraz przyjęcie planów pracy na 2017 r.:

 1. Komisji Rewizyjnej,

 2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,

 3. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

 4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,

 5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

  9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jabłonna za 2016 r.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2017 r.

  11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

  12. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć,

 2. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  15. Sprawy bieżące.

  16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek