Aktualności

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 24 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

 1.  prezentacja prognozy finansowej,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały oo wieloletniej prognozie finansowej,

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2017 r.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.::

 1. prezentacja projektu budżetu na 2017 r.,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.,

 3. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady,

 4. dyskusja nad projektem budżetu.

   8. Przedstawienie sprawozdań za 2016 r. oraz przyjęcie planów pracy na 2017 r.:

 1. Komisji Rewizyjnej,

 2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,

 3. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

 4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,

 5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

  9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jabłonna za 2016 r.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2017 r.

  11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

  12. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć,

 2. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  15. Sprawy bieżące.

  16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych