Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o naborze do Komisji...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych 2017

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych 2017

Opublikowano: 02.02.2017 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z Programem współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przyjętym uchwałą nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Jabłonna z 25 października 2016 r., Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Jabłonna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.
I. Zadania Komisji konkursowej
 1. Analiza i dokonanie oceny formalnej ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

 II. Skład komisji konkursowej

 1. 2 przedstawicieli Wójta Gminy Jabłonna,
 2. 1 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy
 3. Uwaga! Zgodnie z art. 15 ust. 2f ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

III. Obowiązki członków komisji konkursowej

 1. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
 2. Czynny udział w pracach komisji.
 3. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.
 4. Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego komisji ujawnić informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

 IV. Prawa członków komisji konkursowej

 1. Członkowie komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach.
 2. Członkowie komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą komisji (oferty i załączniki) w siedzibie urzędu w terminie ustalonym z przewodniczącym komisji.

 V. Tryb pracy komisji konkursowej

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna.
 2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.
 3. Obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
 5. Z obrad komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie komisji.

VI. Termin i sposób składania dokumentów

Oferty należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 1 lutego do 10 lutego 2017 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2017”,

 • bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. 

 

VII. Uwagi dodatkowe

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom
nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:

 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Jabłonna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do poszczególnych komisji konkursowych. Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie. Ponadto informacja ta zostanie opublikowania na stronie Urzędu Gminy Jabłonna.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, p. Hubert Bryda, tel. 81 5610574, e-mail: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl