Aktualności

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 21 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

  2. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna,

  3. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,

  4. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016 - 2023,

  5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,

  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Radnego Rady Gminy Jabłonna p. Bogdana Wałachowskiego,

  7. w sprawie zamian w budżecie na 2017 r.,

  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

   8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych