Aktualności

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”,

  2. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

  3. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Jabłonnie,

  4. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

  5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jabłonna,

  6. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.,

  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

   8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych