Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXVIII sesję Rady...

Aktualności

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 24.03.2017 Zawiadamiam, że XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”,

  2. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

  3. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Jabłonnie,

  4. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

  5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jabłonna,

  6. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.,

  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

   8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek