Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 11.05.2017 Zawiadamiam, że XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 16 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja nt. działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.

   7. Informacja Wójta Gminy nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jabłonna.

   8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

   9. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,

  2. w sprawie zmiany uchwały VI/35/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

  3. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jabłonna,

  4. w sprawie określenia wysokości stawek i opłat za usunięcie drzew i krzewów,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą,

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą,

  7. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Chmielu Pierwszym,

  8. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.,

  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  12. Sprawy bieżące.

  13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót