Aktualności

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 16 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja nt. działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.

   7. Informacja Wójta Gminy nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jabłonna.

   8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

   9. Podjęcie uchwał:

  1.  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,

  2. w sprawie zmiany uchwały VI/35/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

  3. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jabłonna,

  4. w sprawie określenia wysokości stawek i opłat za usunięcie drzew i krzewów,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą,

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą,

  7. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Chmielu Pierwszym,

  8. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.,

  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  12. Sprawy bieżące.

  13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych