Aktualności

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2016 r.- przedłożone przez Wójta Gminy:

 1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 r., przedstawionym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 r.,
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.

   7. Podjęcie uchwał:

 1.  w sprawie ustalenia na 2017 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Piotrkowie,

 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”,

 4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji,

 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wierciszowie stanowiącej własność Gminy Jabłonna,

 6. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych