Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 26.06.2017 Zawiadamiam, że XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2016 r.- przedłożone przez Wójta Gminy:

 1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 r., przedstawionym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 r.,
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.

   7. Podjęcie uchwał:

 1.  w sprawie ustalenia na 2017 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Piotrkowie,

 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”,

 4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji,

 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wierciszowie stanowiącej własność Gminy Jabłonna,

 6. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  10. Sprawy bieżące.

  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek