Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna

Opublikowano: 03.07.2017 W piątek 30 czerwca, podczas XXX sesji Rady Gminy Jabłonna, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Budżet gminy Jabłonna został zmieniony 21 Zarządzeniami i 9 Uchwałami Rady Gminy. Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

DOCHODY OGÓŁEM:

Plan: 26.746.856,44zł Wykonanie: 26.685.550,73zł co stanowi: 99,77%

WYDATKI OGÓŁEM:

Plan: 28.442.276,98zł Wykonanie: 27.106.857,87zł co stanowi: 95,30%

Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieążce o kwotę 2.030.575,75zł, więc relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona. Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 421.307,14zł. W 2016 roku gmina zaciągneła kredyt w kwocie 1.800.000zł na pokrycie deficytu i innych zaciągniętych zobowiązań. Spłacono natomiast kredyty oraz pożyczki w kwocie 649.345zł.

Największe wydatki zostały poniesione na Oświatę w kwocie 171.132,35 na Przedszkola oraz 11.344.502,16zł na szkoły podstawowe i gimnazja. W dziale Pomoc społeczna wydano 7.881.855,09zł związane jest do z dotacją 500+ na wychowanie dzieci. Na inwestycję przeznaczono kwotę: 2.564.886,85zł, w tym wybudowano lub wyremonotowano: 1200mb oświetlenia drogowego, ok. 9600mb dróg asfaltowych, 890mb chodników, 1600mb dróg tłuczniowych.

Absolutorium — to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych