Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru...

Aktualności

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025

Opublikowano: 21.07.2017 Urząd Miasta Lublin rozpoczął prace nad przygotowaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025. W skład LOF wchodzi również Gmina Jabłonna. W związku z tym zwracamy się z prośbą wzięcie udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej kwestii komunikacyjnych oraz korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców Gminy Jabłonna.

Ankieta dotycząca komunikacji publicznej  - Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025.

Celem konsultacji jest określenie kierunków dalszych prac, niezbędnych do przygotowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego główny nacisk będzie położony na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej, a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.