Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wnioski do programu Ekodom

Aktualności

Wnioski do programu Ekodom

Wnioski do programu Ekodom

Opublikowano: 31.07.2017 WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM.
Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od
1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.
 
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów
i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej
z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.
 
BENEFICJENCI
Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.
 
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU
 1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym,
  w tym: gaz, biomasa.
 2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20 kW).
 3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
 4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
 5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
 6. Zakup i montaż pomp ciepła.
 7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.
 9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w WFOŚiGW
w Lublinie
 ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl