Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa...

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Opublikowano: 12.09.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Każda osoba ubiegająca się o pomoc w ramach Programu obowiązkowo wypełnia część B skierowania tj. „Oświadczenie o dochodach netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku”.
Informujemy, że beneficjentami Programu mogą być osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, choroby lub innej uzasadnionej przyczyny oraz spełniające kryterium dochodowe nie przekraczające:
- 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028,00zł w przypadku osoby w rodzinie
 
Zebranie oświadczeń i wydanie skierowania jest warunkiem podpisania przez Ośrodek umowy celem wydawania żywności. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające warunki kwalifikujące osoby do przyznania tej formy pomocy o zgłoszenie się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w celu złożenia oświadczenia o dochodach i pobranie skierowania w terminie do 25 września 2017 r.
 
Planowany termin wydawania produktów żywnościowych to ostatnia dekada października – magazyny Stowarzyszenia Samopomocy terytorialnej w Lublinie przy ulicy Lwowskiej 6.
 
Telefon kontaktowy do Ośrodka to 815610050.