Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena celowości realizacji zadania...

Aktualności

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta - Magia Teatru

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta - Magia Teatru

Opublikowano: 18.09.2017 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

Nazwa Oferenta: Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Tytuł oferty: Magia teatru

Data złożenia oferty: 07.09.2017 r. 

Wysokość przyznanego dofinansowania: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy  pięćset złotych).

 

Oferta oceniona została w zakresie merytorycznym i jest zgodna z zadaniami priorytetowymi określonymi w Programie współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
 
W ramach złożonej oferty zaplanowane zostały zadania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

W związku z powyższym, uznaję się celowość realizacji zadania „Magia teatru" przez Fundację Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w Skrzynicach Pierwszych 19, 23-114 Skrzynice Pierwsze. 

W zwązku z posoadanymi środkami finansowymi oferta wskazana jest do realizacji.