Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyłożenie do publicznego wglądu...

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowano: 23.04.2024 Wójt Gminy Jabłonna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 kwietnia 2024 roku do 16 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna, pok. nr 33 w godzinach pracy urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna i Biuletynu Informacji Publicznej w związku z uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r.  o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna -Majątek 22, 23-114 Jabłonna w sali narad zlokalizowanej w parterze budynku urzędu.

Uwagi kwestionujące ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA Tekst jednolity

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wartości kulturowe

Waloryzacja systemu przyrodniczego

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Komunikacja

Wodociągi

System gazowniczy

Elektroenergetyka

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko