Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena celowości realizacji zadania...

Aktualności

Ocena celowości realizacji zadania publicznego

Ocena celowości realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 25.09.2017 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

Nazwa Oferenta: Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna

Tytuł oferty: Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

Data złożenia oferty: 12.09.2017 r.

Wysokość dofinansowania: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Oferta oceniona została w zakresie merytorycznym i jest zgodna z zadaniami priorytetowymi określonymi w Programie współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.

W ramach złożonej oferty zaplanowane zostały zadania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

W związku z powyższym, uznaję się celowość realizacji zadania „Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej” przez Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna z siedzibą w Jabłonna-Majątek 25A 19, 23-114 Jabłonna-Majątek.

W związku z posiadanymi środkami finansowymi oferta wskazana jest do realizacji.