Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach...

Aktualności

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Opublikowano: 25.09.2017 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

Nazwa Oferenta: Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna

Tytuł oferty: Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

Data złożenia oferty: 12.09.2017 r.

Termin realizacji zadania: 01.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Wysokość dofinansowania: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), oferta zgłoszona przez Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna została przekazana do publicznej wiadomości na okres od 13 do 20 września 2017 r. poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
  2. na stronie internetowej Gminy Jabłonna,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.