Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Uroczyste otwarcie drogi w Wierciszowie

Aktualności

Uroczyste otwarcie drogi w Wierciszowie

Uroczyste otwarcie drogi w Wierciszowie

Opublikowano: 17.10.2017 W dniu 16 października 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Wierciszowie przebudowanej w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 
Swoją obecnością na tym wydarzeniu zaszczycili nas, m.in. Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Marek Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski. Wraz z Panią Wójt Magdaleną Sałek symbolicznego przecięcie wstęgi dokonali również przedstawiciele wykonawcy inwestycji KPRD Lublin Pan Prezes Jerzy Podstawka oraz Pan Wojciech Bielawski Dyrektor Techniczny, ks. Proboszcz Tomasz Maj, Pan Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski, Pan Janusz Watras Dyrektor ZDP, Pan Sołtys i Radny wsi Wierciszów Pan Ryszard Lis, Pani Agnieszka Stręciwilk Kierownik Referatu Infrastruktury oraz w imieniu Przewodniczacego Rady Gminy Pana Romana Dąbka - Wice Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Pan Jan Fidut.
 
Celem głównym „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w ramach, którego została przygotowana inwestycja jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. W szczególności cel ten jest osiągany poprzez dofinansowanie zadań na drogach gminnych i powiatowych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowaną konsekwencją realizacji tych zadań jest również wyrównywanie  szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.
 
Program ten zakłada realizację dwóch priorytetów:  bezpieczeństwa oraz  dostępności komunikacyjnej. Powyższe cele i priorytety zostają osiągane dzięki realizacji następujących działań: poprawie stanu technicznego dróg; zwiększeniu przepustowości dróg gminnych i powiatowych; promowaniu budowy ciągów o jednorodnych standardach technicznych.
 
Zadanie zrealizowane przez gminę Jabłonna pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00” obejmowało przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107179L o łącznej długości 1170mb, przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107180L na łącznej długości 55,40mb, przebudowie skrzyżowania dróg: gminnej nr 107179L, nr 107180L i powiatowej nr 2280L poprzez zmianę geometrii skrzyżowania, uporządkowanie ruchu pieszych poprzez budowę chodników o długości  300mb, przebudowę systemu odwodnienia – wprowadzenie w części kanału deszczowego, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym aktywnego).
 
Koszt zrealizowanej inwestycji to: 1.787.535,31zł, w tym 893.767 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu, 458.959,00 zł jest to dotacja Starostwa Powiatowego w Lublinie jako udział partnera projektu natomiast wkład własny gminy Jabłonna stanowiła kwota:  434.809,31 zł.
 
Materiał TVP Lublin: TUTAJ
 
           
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko