Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do projektu "Akcja...

Aktualności

Zaproszenie do projektu "Akcja integracja i aktywizacja"

Zaproszenie do projektu "Akcja integracja i aktywizacja"

Opublikowano: 08.11.2017 Zapraszamy do współpracy przy projekcie unijnym, adresowanym do osób niepełnosprawnych (niezbędne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający występowanie zaburzeń psychicznych), zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego (osoby zamieszkujące miasto Lublin nie mogą wziąć udziału w projekcie), powyżej 30 roku życia.
Główny cel projektu:
Trwałe wejście na rynek pracy 60 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 25 kobiet i 35
mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług
aktywnej integracji społeczno – zawodowej w okresie: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r.
Głównymi rezultatami projektu będą:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu na poziomie 25 osób (10 kobiet, 15 mężczyzn);
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu na poziomie 30 osób (13 kobiet, 17 mężczyzn);
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie 30 osób (13 kobiet, 17 mężczyzn).

Grupa docelowa:
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 25 kobiet i 35 mężczyzn,
zamieszkujących województwo lubelskie, powiat lubelski, pozostające bez zatrudnienia. W
szczególności grupę docelową stanowią osoby:
- bezrobotne - 10 osób (17%);
- bierne zawodowo – 50 osób (83%);
- powyżej 30 roku życia – 60 osób (100%);
- o niskich kwalifikacjach – 60 osób (100%);
- niepełnosprawne – 60 osób (100 %)
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – 30 osób (50 %).

Działania w projekcie:
- Wsparcie doradcze (indywidulny plan działania – 6 godzin zegarowych/ 1 Uczestnik Projektu,
dalej UP oraz warsztaty socjoterapeutyczne – 8 godzin dydaktycznych x 3 dni/1 grupa –
średnio po 10 UP, dla 6 grup);
- Poradnictwo psychologiczne (3 godziny zegarowe/1 UP);
- Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej (8 godzin dydaktycznych x 3 dni/1 grupa –
średnio po 10 UP, dla 6 grup);
- Grupowe szkolenia zawodowe z zakresu:
Gastronomia/kucharz – 60 godzin dydaktycznych (dla 10 UP);
Kierowca kat. B oraz C+E – 105 godzin dydaktycznych (dla 20 UP);
Pracownik budowlany: ślusarz/spawacz, stolarz, malarz/tapeciarz, monter ociepleń budynków
- 60 godzin dydaktycznych (dla 30 UP).
Wszystkie szkolenia zakończone egzaminami.
- Indywidualne pośrednictwo pracy (10 godzin zegarowych/1 UP).
- Dodatkowo oferujemy Uczestnikom ubezpieczenie, catering podczas szkoleń zawodowych,
stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla 60 UP (1700 zł brutto) oraz
zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Kontakt:
Krzysztof Dumała
E-Mail: kdumala@jcgroup.pl
Tel: 698-952- 318