Aktualności

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 21 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jabłonna w roku szkolnym 2016/2017.

   7. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

   8. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Jabłonnie,

 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piotrkowie,

 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czerniejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerniejowie,

 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuszowie,

 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skrzynicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skrzynicach,

 6. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

 7. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt,

 8. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,

 9. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2018,

 10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2018,

 11. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

 12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Sprawy bieżące.

  12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych