Aktualności

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 27 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta nt. stanu realizacji planowanych do wykonania w 2017 roku inwestycji i remontów oraz zaangażowanych środków finansowych.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

 1.  prezentacja prognozy finansowej,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 r.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.:

 1. prezentacja projektu budżetu na 2018 r.,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,

 3. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji rady,

 4. dyskusja nad projektem budżetu.

   9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – „Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscowości Wierciszów”,

 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Piotrków Drugi stanowiących własność Gminy Jabłonna,

 3. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą
  w Piotrkowie i nadania statutu,

 4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,

 5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 6. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  12. Sprawy bieżące.

  13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych