Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.12.2017 Zawiadamiam, że XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 27 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta nt. stanu realizacji planowanych do wykonania w 2017 roku inwestycji i remontów oraz zaangażowanych środków finansowych.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

 1.  prezentacja prognozy finansowej,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 r.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.:

 1. prezentacja projektu budżetu na 2018 r.,

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,

 3. przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji rady,

 4. dyskusja nad projektem budżetu.

   9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – „Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscowości Wierciszów”,

 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Piotrków Drugi stanowiących własność Gminy Jabłonna,

 3. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą
  w Piotrkowie i nadania statutu,

 4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,

 5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 6. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  12. Sprawy bieżące.

  13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek