Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Otwarty konkurs ofert z zakresu...

Aktualności

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Opublikowano: 06.03.2018 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku.
Zadania do relizacji w ramach konkursu: 

Prowadzenie profilaktyczno-kulturalnych warsztatów, szkoleń, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz wypełnienie dzieciom i młodzieży czasu wolnego zdala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy

Zadania przewidziane do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert wpisują się w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 tj. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs adresowany jest do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz 2237 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz 2237 ze zm.), w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Jabłonna i dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.

Oferty konkursowe należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna (Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek) w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert – zdrowie publicznew nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 roku do godz. 15.30. Koperta powinna zostać oznaczona pełną nazwą i adresem Oferenta. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie o konkursie z zakresu zdrowia publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [323.34 KB]

Wzór oferty - konkurs z zakresu zdrowia publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.31 KB]

Wzór sprawozdania - konkurs z zakresu zdrowia publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [45.67 KB]

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.26 KB]