Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXVII sesję Rady...

Aktualności

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 15.03.2018 Zawiadamiam, że XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 20 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2018 rok”,
 2. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Piotrków Pierwszy,
 4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Radnego Rady Gminy Jabłonna,
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Jabłonna
  i podległych jej pracowników w sprawie nie utwardzenia drogi,
 6. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Jabłonna,
 7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,
 8. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
  pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego,
 9. w sprawie ustalenia na 2018 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 10. w sprawie podziału Gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 11. w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 12. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso,
 13. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom,
 14. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 15. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek