Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady...

Aktualności

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 10.05.2018 Zawiadamiam, że XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 15 maja 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Informacja Wójta Gminy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jabłonna.

   7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

   8. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna
  a Gminą Lublin w sprawie powierzenia Gminie Lublin realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Jabłonna do Środowiskowych Domów Samopomocy
  w Lublinie,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Jabłonna,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia
  27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą,
 5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 6. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,
 7. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Sprawy bieżące.

  12. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Fidut