Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności XXXIX Sesja Rady Gminy Jabłonna

Aktualności

XXXIX Sesja Rady Gminy Jabłonna

XXXIX Sesja Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 07.06.2018 Zawiadamiamy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie mienia w 2017 r. - przedłożone przez Wójta Gminy:
 8. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
  o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2017 r., przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 9. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
 10. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2017 r.,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2017 r.,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium
  z wykonania budżetu za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwał:
 14. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie,
 15. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 16. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2272Lw m. Chmiel Drugi gm. Jabłonna”,
 17. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Sobieska Wola - dr. woj. 837 na odc. Dominów - Skrzynice - Etap II”,
 18. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Jan Fidut