Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 24.07.2018 Zawiadamiam, że XL sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 27 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Wicerzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a Gminą Lublin w sprawie powierzenia Gminie Lublin realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Jabłonna do Środowiskowych Domów Samopomocy w Lublinie,
  2. w sprawie dowozu dzieci do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, wobec których Gmina Jabłonna nie ma takiego obowiązku,
  3. w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
    i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jabłonna do organu regulacyjnego,
  4. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Fidut