Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do...

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium gminy Jabłonna

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium gminy Jabłonna

Opublikowano: 31.07.2018 Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 pkt 1, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XII/73/2015 z dnia 29 października 2015 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna- Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10, 23-114 Piotrków Drugi o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art. 39 pkt 1, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2018 r.

 

Wójt Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek