Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017...

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok

Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok

Opublikowano: 02.07.2018 Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się w dniu 12 czerwca br., Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Jabłonna Pani Magdalenie Sałek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Dochody gminy w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 31.279.395,77 zł, co stanowi 98,24% planu. Wydatki natomiast w kwocie 31.349.965,61 zł, co stanowi 92,79% planu. Deficyt budżetu wyniósł 70.570,14 zł. W 2017 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 3.027.901,28 zł, co oznacza, że wydatki bieżące były niższe od wykonanych dochodów bieżących o ww. kwotę.
 
 
Obecnie zadłużenie gminy wynosi: 3 947 355 zł (w przeliczeniu na jednego mieszkańca 495 zł). Są to zobowiązania wynikające z rozpoczętych inwestycji w latach poprzednich, które jako gmina realizujemy w dużej ilosci, aby móc dotrzymać tempa rozwoju innym gminom z terenu powiatu lubelskiego. Gmina Jabłonna jest jedną z 4 gmin w powiecie lubelskim, która ma najniższe zadłużenie w skali całego powiatu. Wskazane jest to w ogólnym zestawieniu Ministerstwa Finansów, w którym Gmina Jabłonna zajmuje 1794. miejsce w Polsce wśród 2478 gmin. (im wyższe zadłużenie gminy tym wyższe miejsce w rankingu).
 
Wójt, w imieniu swoim i podległych jej pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, podziękowała radnym za zaufanie i akceptację jej działań na rzecz rozwoju Gminy Jabłonna oraz sołtysom i mieszkańcom, za rok owocnej i dobrej pracy. Pani Wójt na Sesji poinformowała również o pozytywnych wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Jabłonna, przeprowadzonej w dniach od 11 kwietnia do 30 maja 2018 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Kontrola obejmowała swoim zakresem:
1. ustalenia ogólno-organizacyjne;
2. księgowość i sprawozdawczość;
3. budżet jednostki samorządu terytorialnego i jego realizacja;
4. gospodarkę mieniem;
5. rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi (szkoły, GOPS, instytucje kultury).