Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje programu współpracy z...

Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Opublikowano: 10.09.2018 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 
Formą konsultacji jest:

1)      złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

2)      złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Opinie co do treści projektu uchwały przesyłane są:

1)      w formie elektronicznej na adres e-mail: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl,

2)      w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2018 r. do dnia

18 września 2018 r.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w §6 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanymi projektami.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pan Hubert Bryda – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok