Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 21.09.2018 Zawiadamiam, że XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 26 września 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jabłonna,
  2. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna,
  3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
   z dotychczasowym Najemcą,
  5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lublin części zadań Gminy Jabłonna z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  6. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego ze środków Gminy Jabłonna,
  7. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Jabłonna dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  8. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
   i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości,
  9. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik" w Piotrkowie Pierwszym,
  10. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Skrzynice-Kolonia oraz placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna
   w miejscowości Piotrków Drugi,
  11. w sprawie uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2019,
  12. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2018 rok”,
  13. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Jabłonna, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
  14. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna,
  15. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek