Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy...

Aktualności

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Opublikowano: 12.10.2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie przystąpił do projektu pt. Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt pt. Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (średnio 28 kobiet
i 12mężczyzn), wykluczonych korzystają z pomocy społecznej lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia Uczestników projektów, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski pozostających bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych. Realizację projektu zaplanowano w okresie od października 2018 r. do czerwca 2020 r., dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez minimum 10 osób oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie i aktywne poszukiwanie pracy u minimum 19 osób.


Grupę docelową stanowić będzie 40 osób zamieszkałych na terenie Gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski.
W ramach realizacji projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, udział w zajęciach na wzór Klubu Integracji Społecznej, prace społecznie użyteczne, warsztaty, usługi profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z jobcoachem, spotkania z pracodawcami;
- Indywidualne Poradnictwo Zawodowe i pośrednictwo pracy- wraz z zapewnieniem zwrotów kosztów dojazdu,
- szkolenia rozwijające umiejętności informatyczno-komunikacyjne – wraz z materiałami szkoleniowymi, wyżywieniem, zwrotami kosztów dojazdu, pokryciem kosztów opieki nad. osobami zależnymi i stypendiami szkoleniowymi w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu;
- szkolenia zawodowe - wraz z materiałami szkoleniowymi, wyżywieniem, zwrotami kosztów dojazdu i stypendiami szkoleniowymi w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu
- 3 m-czne staże zawodowe (wraz ze zwrotami kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną i stypendiami stażowymi w wysokości 1800 zł brutto m-cznie (ok. 1430 zł netto)
- pracę socjalną i zasiłki celowe
Z każdym uczestnikiem zostanie zawarta umowa na wzór kontraktu socjalnego.