Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na II sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 05.12.2018 Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 16.30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
   z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole
   i w domu” na lata 2019-2023,
  2. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2019,
  4. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna,
  5. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna na rok 2019,
  6. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  7. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jabłonna od Powiatu Lubelskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową
   Nr 2274L Czerniejów - Skrzynice na odcinku od km 0+018,42 do km 0+068,42
   w miejscowości Czerniejów na terenie Gminy Jabłonna,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126, od km 5+391 do km 5+900 w miejscowości Skrzynice - Kolonia, Gmina Jabłonna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”,
  9. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik